Korisnički Ugovor


Ovaj Ugovor definiše uslove korišćenja sajta Zlatibor apartmani | izdavanje i prodaja (Lulin butik doo, Beograd, MB: 21133736, PIB: 109154193, u daljem tekstu: "Sajt") i njegovih materijala i usluga od strane Korisnika.

1. Opšti uslovi

1.1. Korišćenje materijala i usluga Sajta uređuje se važećim zakonima Republike Srbije.

1.2. Ovaj ugovor je javna ponuda. Dobijanjem pristupa sadržajima sajta se smatra da je korisnik prihvatio uslove ugovora.

1.3. Administracija sajta ima pravo da unilateralno izmeni uslove Sporazuma u ​​bilo koje vreme. Sve izmene stupaju na snagu 3 dana nakon objavljivanja nove verzije Sporazuma na Sajtu. Ako Korisnik ne saglasi sa uslovima koje je dužan da napusti pristup Sajtu i da prekine korišćenje materijala i usluga Sajta.

2. Odgovornosti strana

2.1. Korisnik se slaže da ne preduzima bilo kakve radnje, koje se mogu smatrati kršenjem srpskog zakona ili pravila međunarodnog prava u oblasti intelektualne svojine, autorskih prava i / ili srodnih prava, kao i bilo koje radnje koja rezultira ili može rezultira neispravnim funkcionisanjem sajta i veb sajtova.

2.2. Upotreba materijala na sajtu bez izričite dozvole vlasnika autorskih prava strogo je zabranjena. Za zakonito korišćenje materijala na sajtu potrebno je zaključiti licencirani ugovor (dobiti licencu) sa vlasnicima autorskih prava.

2.3. Prilikom navođenja materijala na sajtu, uključujući autorske radove, korištenje veze sa sajtom je obavezno.

2.4. Komentari i drugi stavovi Korisnika na Sajtu ne smeju biti u suprotnosti sa pravilima srpskog zakona i opšteprihvaćenim normama moralnosti i etike.

2.5. Korisnik je upozoren da Administracija sajta nije odgovorna za bilo kakvu posjetu i korišćenje vanjskih izvora, na linkovima koji mogu biti prisutni na Sajtu.

2.6. Korisnik se slaže da Uprava sajta nije odgovorna i nema direktne ili indirektne obaveze prema Korisniku za bilo kakav gubitak ili oštećenje sadržaja sajta, registraciju autorskih prava i informacije o takvoj registraciji, robi i uslugama, dostupnim ili izvedenim sa vanjskih veb stranica ili resursa ili bilo kojeg drugog kontakta koji proističu iz upotrebe informacija objavljenih na sajtu ili povezivanja sa spoljnim resursima.

2.7. Korisnik prihvata da svi materijali i usluge Sajta ili bilo koji drugi deo mogu biti propraćeni oglašavanjem. Korisnik se slaže da Uprava sajta nije odgovorna i nema nikakve obaveze za takvo oglašavanje

3. Ostali termini

3.1. Svi eventualni sporovi koji proizilaze iz ovog Ugovora ili koji se odnose na njega, rešavaju se u skladu sa važećim zakonom Republike Srbije.

3.2. Ništa u Ugovoru ne može se razumeti kao uspostavljanje odnosa sa agencijama, partnerskih odnosa, odnosa na zajedničkim aktivnostima, odnosima sa osobljem za zapošljavanje ili bilo kojom drugom vrstom odnosa između Korisnika i Uprave Sajta koji nisu direktno propisani ovim Sporazumom.

3.3. U slučaju da Sud razmatra bilo koju tačku ovog Sporazuma nevažeći ili neizvršiv, ne podrazumiva poništenje drugih izjava Sporazuma.

3.4. Neaktivnost administracije sajta u slučaju bilo kakvog kršenja Izjava o ugovoru od strane Korisnika ne sprečava administraciju sajta da kasnije preduzme odgovarajuće radnje u cilju zaštite svojih interesa i autorskih prava na materijalima Sajta zaštićenim zakonom.

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama i uslovima ovog Ugovora i preuzima ih.


Nema komentara

^ Idi na vrh